ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា Nutrix Matrix ប្រៀបបីដូចជាភ្ជាប់ GPS ដែលធ្វើឱ្យរាងកាយមិនបាត់បង់
នូវសារធាតុសំខាន់ៗ ធ្វើឱ្យសារធាតុសំខាន់ៗចូលដល់កោសិកាបានលឿន និងត្រូវចំនុចតាមរយៈ
ការទាញយកលក្ខណៈសម្បត្តិនៃសារធាតុសំខាន់ៗចំនួន 6 ប្រភេទដូចជា
1. Cinnamon Powder (ឆីបណាម៉ន ភោស៍ឌ័រ),
2. Citrus Aurantium (ចម្រាញ់ចេញពីផ្លែក្រូច)
3. Atractylodes Macrocephala Powder (ម្សៅខូដខ្មៅ),
4. Soy Lecithin (ស៊យ លីសីតីន)
5. L-Tyrosine (អែល-ថាយរ៉ូសុីន),
6. Kelp Extract (សារាយពណ៌ត្នោត)។

Related