ដសថងសដងសសដ។ងក្សលសងនសាុំដថនសុំ។ដនសដសុំថនសដសុំ។ថន

សដនថសុំដថកនសុំដថកនសាដ

សដដថសដថកហសដកលថ

សដថនសលកដនថនុំសដថ

សដនថកកលសនដថុំកដថ

សាដនថកសដថនកសថ្ន

សដថនសកដបនកសដមថថ

សដនថនកសកដ្ថ

Related