ជួបជាមួយសិក្ខាសាលាដែលមានមនុស្សចូលរួមច្រើនបំផុតទូទាំង AEC
បើអ្នកកំពុងតែវង្វេងផ្លូវ... ដើម្បីស្វែងរកគោលដៅក្នុងជីវិត សូមត្រៀមខ្លួនចូលរួមសិក្ខាសាលា Virtual Event
WHY AWAKEN THE GREAT WITHIN
បណ្តុះភាពជោគជ័យឲ្យខ្លួនអ្នក
ដែលអាចផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់អ្នកជារៀងរហូត។
ជួបជាមួយនាយកប្រតិបត្តិ CEO. Noppakrit Nithilertvijit
ជាបុគ្គលដែលឈ្នះវិញ្ញាបនប័ត្រ និងត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ (Licensed)
ក្នុងមានជាគ្រូបង្វឹកភាពជាអ្នកដឹកនាំមកពីវិទ្យាស្ថាន John C. Maxwell
នៅថ្ងៃអាទិត្យទី 10 ខែតុលា ឆ្នាំ 2021
ម៉ោង 13.០០ - 18.០០ ទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ ZOOM
*** សំបុត្រចូលរួមកម្មវិធី​ អាចរកទិញបានពីបុគ្គលិកផ្នែកលក់ផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុនសឹកសេសម៉រ៏កម្ពុជា ទាំងពីរសាខា (ភ្នំពេញ និង​ កំពង់ចាម)។


Other News

THE SUCCESS#21
167 11-08-2022
Cheewajit AWARDS 2020
4,057 13-01-2021
"Successmore" has proved the success of our brand for health lovers that improves people's quality of life. We are pleased to present Mr. Allapach Na Pombhejara (Mickey), Brand Ambassador
2,769 11-01-2021
Successmore is recognized as a career creation network business in 20 years Business Owner magazine
5,350 23-12-2020
QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2020
9,128 02-12-2020