ផែនការសាយខលម៉ាច់ឆីង (CYCLE MATCHING)

ផែនការអាជីវកម្មសាយខលម៉ាច់ឆីង (CYCLE MATCHING) គឺជាផែនការអាជីវកម្មដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធ 2 ជួរ (Twin Liner Compensation Plan) ដែលមានការធ្វើការរួមគ្នាជាក្រុមបង្កើតទៅជាការពង្រីកបណ្តាញនិងអាជីវកម្មយ៉ាងឆាប់រហ័ស រួមទាំងការជួយផ្តល់ភាពកក់ក្តៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ដែលធ្វើឲ្យអ្នកធុរកិច្ចសឹកសេសម៉រ៍គ្រប់ៗ គ្នា ទាំងអ្នកដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៏ក្នុងការធ្វើទីផ្សារបណ្តាញពីមុនមក រឺអត់ក៏ដោយ ទាំងអស់គ្នាអាចទទួលជោគជ័យជាមួយគ្នា និងមានប្រាក់ចំណូលពីធុរកិច្ចសាយខលម៉ាច់ឆីង ទាំង 6 ចំណុច បានយ៉ាងស្មើរភាពគ្នា ដូចតទៅនេះ

 1. ចំណេញពីការលក់រាយ (Retail Benefit)
 2. រង្វាន់ការណែនាំ (First Order Bonus)
 3. រង្វាន់ការបង្កើតផ្កាយ (Star Maker Bonus)
 1. រង្វាន់សាយខល (Cycle Bonus)
 2. រង្វាន់កម្មសិទ្ធិថ្នាក់ដឹកនាំ 3 ដំណាក់
 3. រង្វាន់កិត្តិយស (One Time Leadership Bonus )

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផែនការទូទាត់ប្រាក់ចំណូលពីក្រុមហ៊ុន

ប្រសិនបើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួមធុរកិច្ចជាមួយក្រុមហ៊ុន នៅពេលមានអាយុគ្រប់តាមការកំណត់ទុក ចាប់ផ្ដើមបានពីការចុះឈ្មោះនិងបង់ប្រាក់សមាជិក 10 ដុល្លារ ចាត់ទុកថាជាអ្នកធុរកិច្ចសឹកសេសម៉រ៍ដែលជាអ្នកចែកចាយឯករាជ្យជាមួយក្រុមហ៊ុនហើយ ដូច្នោះនៅពេលអ្នកធុរកិច្ចសឹកសេសម៉រ៍មានបំណងទិញផលិតផលដើម្បីប្រើប្រាស់ឬបរិភោគខ្លួនឯងឬដើម្បីចែកចាយផលិតផលដល់អ្នកបរិភោគផ្សេងៗ ទៀត អ្នកធុរកិច្ចសឹកសេសម៉រ៍នឹងមានសិទ្ធិទិញក្នុងតម្លៃសមាជិក ឬទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃតាមដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់ទុក និងមានសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍តាមផែនការការទូទាត់ប្រាក់ចំណូលពីក្រុមហ៊ុន នៅពេលអ្នកធុរកិច្ចសឹកសេសម៉រ៍មានគុណសម្បត្តិគ្រប់តាមលក្ខខណ្ឌដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់។

ទាំងអស់នេះ ការដែលអ្នកធុរកិច្ចសឹកសេសម៉រ៍បានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីផែនការទូទាត់ប្រាក់ចំណូលបានក៏តម្រូវឲ្យអ្នកធុរកិច្ចសឹកសេសម៉រ៍មានការសន្សំពិន្ទុពីការទិញផលិតផល ប្រើប្រាស់ឬបរិភោគខ្លួនឯង ឬដើម្បីចែកចាយផលិតផលដល់អ្នកបរិភោគផ្សេងៗ ដែលអ្នកធុរកិច្ចសឹកសេសម៉រ៍ត្រូវមានពិន្ទុសន្សំគ្រប់ 750 ពិន្ទុឡើងទៅក្នុងមួយខែ ទើបអាចទទួលបានរង្វាន់ពីការសន្សំពិន្ទុសមាជិកដែលប្រមូលពិន្ទុពីការទិញ ទិញប្រើ ឬចែកចាយផលិតផល និងមានឈ្មោះហៅដោយចែកជា 2 កម្រិត ដូចនេះ

 1. តំណែង Supervisor អ្នកធុរកិច្ចសឹកសេសម៉រ៍ ការទិញផលិតផលប្រើប្រាស់ឬបរិភោគខ្លួនឯង ឬដើម្បីចែកចាយផលិតផលដល់អ្នកបរិភោគផ្សេងៗ រហូតគ្រប់ 750 ពិន្ទុ ក្នុងរយៈពេល 60 រាប់ពីថ្ងៃចុះឈ្មោះ
 2. តំណែង Executive អ្នកធុរកិច្ចសឹកសេសម៉រ៍ ការទិញផលិតផលប្រើប្រាស់ឬបរិភោគខ្លួនឯង ឬដើម្បីចែកចាយផលិតផលដល់អ្នកបរិភោគផ្សេងៗ រហូតគ្រប់ 3,000 ពិន្ទុ ក្នុងរយៈពេល 60 រាប់ពីថ្ងៃចុះឈ្មោះ

ការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ស្របតាមផែនការទូទាត់របស់ក្រុមហ៊ុន

1. ចំណេញពីការលក់រាយ

អ្នកធុរកិច្ចសឹកសេសម៉រ៍ ពេលទិញផលិតផលពីក្រុមហ៊ុន សឹកសេសម៉រ៍ ប៊ីអ៊ីង ចាំកាត់ (មហាជន) ក្នុងតម្លៃសមាជិកហើយលក់រាយផលិតផលឲ្យអតិថិជនតាមតម្លៃទូទៅនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញពីការលក់រាយ តម្លៃលើប្រអប់ ឧទាហរណ៍ ទិញផលិផលក្នុងតម្លៃសមាជិក 30 ដុល្លារ ហើយលក់ឲ្យអតិថិជនក្នុងតម្លៃ 37.50 ដុល្លារ ទទួលបានប្រាកចំណេញ 7.50 ដុល្លារ

2. ប្រាក់រង្វាន់ពីការណែនាំ (First Order Bonus)30% នៃពិន្ទុផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលយើងបានណែនាំចូលមកមុនដំបូងជា (ជំហ៊ានចាប់ផ្ដើមថ្នាក់កូន)

ឧទាហរណ៍ទី 1

លោក A ជាសមាជិកមានពិន្ទុសន្សំសរុបគ្រប់ 750 ពិន្ទុក្នុងខែដំបូង ហើយទៅណែនាំលោក B មានពិន្ទុសន្សំគ្រប់ 750 ពិន្ទុក្នុងវគ្គការគណនាប្រាក់រង្វាន់ លោក A នឹងទទួលបានប្រាក់ពីការណែនាំស្មើនឹង 30% គុណនឹង 750 ពិន្ទុ ស្មើនឹង 6.61 ដុល្លារ។
ឧទាហរណ៍ទី 2

លោក A ជាសមាជិកមានពិន្ទុសន្សំសរុបគ្រប់ 750 ពិន្ទុ ក្នុងវគ្គគណនាប្រាក់រង្វាន់ ហើយទៅណែនាំលោក B មានពិន្ទុសន្សំសរុបគ្រប់ 3,000 ពិន្ទុក្នុងវគ្គការគណនា លោក A នឹងទទួលបានប្រាក់ពីការណែនាំ ស្មើនឹង 30% គុណនឹង 3,000 ស្មើនឹង 26.47 ដុល្លារ។

ប្រាក់រង្វាន់ត្រង់ចំណុចនេះទូទាត់រាល់ 2 សប្ដាហ៍ លទ្ធផលការងាររវាងថ្ងៃទី 1-15 ទូទាត់ប្រាក់នៅចុងខែក្នុងខែតែមួយ ហើយនឹងលទ្ធផលការងាររវាងថ្ងៃទី 16 ដល់ចុងខែ ត្រូវផ្ទេរប្រាក់នៅថ្ងៃទី 15 នៃខែបន្ទាប់

3. ប្រាក់រង្វាន់ពីការអភិវឌ្ឍន៍សមាជិក (Star Maker Bonus) 12.5 – 52.95 ដុល្លាក្នុងមួយក្រុមនៃខ្សែរការងារ

មានន័យថា ប្រាក់ដែលទូទាត់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសមាជិកក្នុងអង្គភាព ដើម្បីឲ្យមានការយល់ដឹង និងយល់ដឺងនៃផលិតផល ដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការបរិភោគខ្លួនឯង ឬដើម្បីលក់ឲ្យអ្នកបរិភោគផ្សេងៗ ក្រៅពីការយល់ដឹងផលិតផលហើយ ត្រូវអភិវឌ្ឍឲ្យមនុស្សក្នុងអង្គភាពមានចំណេះដឹង មានការយល់ដឹងក្នុងការទៅណែនាំ ឬទៅប្រាប់បន្តដោយប្រើទិន្នន័យពីចំណេះដឹងនៃផលិតផលជាសំខាន់។

លក្ខខណ្ឌ / គុណសម្បត្តិ

 1. ជាសមាជិកដែលមានពិន្ទុសន្សំពីការទិញផលិតផលប្រើប្រាស់ ឬលក់ផលិតផលពី 750 ពិន្ទុឡើងទៅមុនដំបូងក្នុងមួយខែ
 2. មានការណែនាំហើយអភិវឌ្ឍសមាជិកថ្មីដែលណែនាំចូលមកឲ្យមានពិន្ទុសន្សំពីការទិញផលិតផលទៅប្រើប្រាស់ ចាប់ពី 750 ពិន្ទុឡើងទៅ មុនដំបូងយ៉ាងហោចណាស់មានក្រុមការងារចំនួន ២ ខ្សែ។
 3. មានការបង្រៀនសមាជិកថ្មីដែលណែនាំចូលមកឲ្យទៅណែនាំសមាជិកថ្មី ដែលមានពិន្ទុសន្សំពីការទិញផលិតផលប្រើប្រាស់ ឬលក់ផលិតផលពី 750 ពិន្ទុឡើងទៅ មុនដំបូងយ៉ាងហោចណាស់មាក្រុមការងារចំនួន ២ ខ្សែ។
 4. ប្រាក់រង្វាន់ក្នុងចំណុចនេះទូទាត់ជាប្រចាំខែ ដោយរាប់លទ្ធផលការងារពីថ្ងៃទី 1 ដល់ថ្ងៃចុងខែទូទាត់ប្រាក់រង្វាន់ក្នុងថ្ងៃទី 15 ក្នុងខែបន្ទាប់ទៀត។
ករណីទី 1 : មានពិន្ទុសន្សំពីការទិញផលិតផលប្រើប្រាស់ ឬ លក់ផលិតផលគ្រប់ 750 ពិន្ទុ

ពេលលោក A មានពិន្ទុសន្សំគ្រប់ 750 ពិន្ទុ បន្ទាប់មកលោក A ទៅណែនាំលោក B និងលោក C ដើម្បីមកក្លាយជាសមាជិកថ្មី ដោយលោក B និងលោក C មានពិន្ទុសន្សំ 750 ពិន្ទុ បន្ទាន់មកលោក A តែងបង្រៀននិងអភិវឌ្ឍន៍លោក B រហូតលោក B អាចណែនាំលោក ក និងលោក ខ ចូលមកជាសមាជិកថ្មីដែលមានពិន្ទុសន្សំគ្រប់ 750 ពិន្ទុ ករណីនេះលោក A នឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ស្មើនឹង 12.50 ដុល្លារ ហើយអភិវឌ្ឃន៍លោក B បន្ត
ករណីទី 2 : មានពិន្ទុសន្សំពីការទិញផលិតផលប្រើប្រាស់ ឬ លក់ផលិតផលគ្រប់ 3,000 ពិន្ទុ

ពេលលោក A មានពិន្ទុសន្សំគ្រប់ 3,000 ពិន្ទុ បន្ទាប់មកលោក A ទៅណែនាំលោក B និងលោក C ដើម្បីមកក្លាយជាសមាជិកថ្មី ដោយលោក B និងលោក C មានពិន្ទុសន្សំ 3,000 ពិន្ទុ បន្ទាន់មកលោក A តែងបង្រៀននិងអភិវឌ្ឍន៍លោក B រហូតលោក B អាចណែនាំលោក ក និងលោក ខ ចូលមកជាសមាជិកថ្មីដែលមានពិន្ទុសន្សំគ្រប់ 3,000 ពិន្ទុ ករណីនេះលោក A នឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ស្មើនឹង 52.95 ដុល្លារ ហើយអភិវឌ្ឃន៍លោក B បន្ត

4.ប្រាក់រង្វាន់ពីចំនួនចាប់គូរដែលគណនាពិន្ទុពីខាងខ្សោយនិងខាងខ្លាំង (Cycle Bonus)

ដែលទទួលបាន 10.30 - 12.30 ដុល្លារក្នុងមួយសាយខល មានន័យថា ប្រាក់រង្វាន់ពីការគណនាក្នុងសាយខល ដែលការគណនាបានមកពីពិន្ទុសន្សំរបស់សមាជិកទាំងខាងឆ្វេងនិងខាងស្តាំ ដោយត្រូវមានពិន្ទុ ខាងខ្សោយ 1,000 ពិន្ទុ ហើយនិងខាងខ្លាំង 1,500 ពិន្ទុ បាន 1សាយខល

លក្ខខណ្ឌ / គុណសម្បត្តិ

 1. សមាជិកដែលមានពិន្ទុសន្សំគ្រប់ 750 ពិន្ទុដំបូង នឹងមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ក្នុងមួយសាយខលបាន 10.30 ដុល្លារ
 2. សមាជិកដែលមានពិន្ទុសន្សំគ្រប់ 3,000 ពិន្ទុដំបូង នឹងមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ក្នុងមួយសាយខលបាន 12.30 ដុល្លារ
 3. ពិន្ទុដែលនៅសេសសល់ពីចំនួនស្មើនឹង 1,000 ពិន្ទុ និង 1,500 ពិន្ទុនឹងត្រូវបានអនុវត្តទៅមុខ ចំពោះភាគីទាំងសងខាងចំនួនពិន្ទុអតិបរមាដែលបានលើកឡើងគឺមិនលើសពី 2,400,000 ពិន្ទុក្នុងមួយចំហៀង
 4. ចំនួនដែលទូទាត់ខ្ពស់បំផុតមិនលើស 2,400 សាយខលក្នុងមួយខែ គិតជាចំនួនទូទាត់ខ្ពស់បំផុតមិនលើស 29,650 ដុល្លារក្នុងមួយខែ
 5. ក្នុងការគណនាបន្តពីខែដំបូងដែលមានគុណសម្បត្តិ សមាជិកត្រូវមានការរក្សាពិន្ទុ 250 ពិន្ទុក្នុងមួយខែ (ប្រសិនបើសមាជិកពុំមានការរក្សាពិន្ទុ 250 PV/ខែ លើកដំបូង កញ្ចប់ពិន្ទុ PV ដែលទទួលបានមកពី ខែមុននឹងត្រូវកាត់សល់ 50% ហើយលើកទៅខែក្រោយ បើក្នុងខែបន្តមកមិនបានរក្សាពិន្ទុជាលើកទី2 ពិន្ទុដែលបានទទួលមកលើកដំបូងនឹងត្រូវកាត់សល់ 25% និងលើកទៅខែថ្មីបន្ទាប់ តែបើក្នុងខែតមក ទៀតមិនបានរក្សាជាលើកទី3 ម្តងទៀត ពិន្ទុដែលមានលស់ពីខែមុននឹងត្រូវបានកាត់ជា 0%)
 6. ប្រាក់រង្វាន់នៃចំណុចនេះនឹងទូទាត់រៀងរាល់ 2 សប្តាហ៍ លទ្ធផលការងាររវាងថ្ងៃទី 1-15 ផ្ទៀងផ្ទាត់នៅថ្ងៃចុងខែក្នុងខែជាមួយគ្នា ហើយលទ្ធផលការងាររវាងថ្ងៃទី 16 ដល់ចុងខែ នឹងផ្តល់ជូនថ្ងៃទី 15 ខែបន្ទាប់ទៀត។
ករណីទី 1 : លោក A ជាសមាជិករបស់ក្រុមហ៊ុន ហើយមានពិន្ទុសន្សំពីការទិញផលិតផលបើ ប្រាស់ ឬ លក់ផលិតផល 750 ពិន្ទុឡើងទៅ

បន្ដមកលោក A មានការបង្កើតក្រុមការងារ ឆ្វេង-ស្តាំ គឺ លោក B និង លោក C លោក A បានបង្រៀនឲ្យយល់ពីផលិតផលដល់លោក B ហើយនិង លោក C រហូតយល់អំពីប្រយោជន៍ របស់ផលិតផលហើយបានបង្រៀន លោក B និង លោក C ឲ្យទៅណែនាំ និងបង្រៀនអំពី ផលិតផលឲ្យ លោក D ហើយនិង លោក E ដោយឲ្យក្នុងមួយនាក់មានពិន្ទុសន្សំពីការទិញបើ ប្រាស់ និងចែកចាយផលិតផល ដែលមានពិន្ទុសន្សំក្នុងមួយនាក់ប៉ុន្មាន ក៏បានសម្រេចទៅលើ សមត្ថភាពរបស់លោក A មានពិន្ទុសន្សំពីការទិញប្រើប្រាស់ ឬ លក់ផលិតផល របស់មនុស្ស ដែលនៅក្នុងក្រុមរបស់លោក A ខាងខ្សោយ 1,000 ពិន្ទុ ហើយខាងខ្លាំង 1,500 ពិន្ទុ លោក A នឹង មានដំណើរការ 1 សាយខល នោះគឺជាពិន្ទុសន្សំ រួមទាំងខាងខ្សោយនិងខាងខ្លាំងស្មើនឹង 2,500 ពិន្ទុលោក A នឹងទទួលបាន ប្រាក់រង្វាន់ស្មើនឹង 10.30 ដុល្លារសម្រាប់ការទទួលប្រាក់រង្វាន់ លើកក្រោយទៀតៗ លោក A មានពិន្ទុសន្សំពីការទិញប្រើប្រាស់ ឬលក់ផលិតផល 250 ពិន្ទុ ឡើងទៅក្នុងខែនីមួយៗ លោក A នឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់តាមប្រក្រតី។
ករណីទី 2 : លោក A ជាសមាជិករបស់ក្រុមហ៊ុន ហើយមានពិន្ទុសន្សំពីការទិញផលិតផលបើ ប្រាស់ ឬ លក់ផលិតផល 3000 ពិន្ទុឡើងទៅ

បន្ដមកលោក A មានការបង្កើតក្រុមការងារ ឆ្វេង-ស្តាំ គឺ លោក B និង លោក C លោក A បានបង្រៀនឲ្យយល់ពីផលិតផលដល់លោក B ហើយនិង លោក C រហូតយល់អំពីប្រយោជន៍ របស់ផលិតផលហើយបានបង្រៀន លោក B និង លោក C ឲ្យទៅណែនាំ និងបង្រៀនអំពី ផលិតផលឲ្យ លោក D ហើយនិង លោក E ដោយឲ្យក្នុងមួយនាក់មានពិន្ទុសន្សំពីការទិញបើ ប្រាស់ និងចែកចាយផលិតផល ដែលមានពិន្ទុសន្សំក្នុងមួយនាក់ប៉ុន្មាន ក៏បានសម្រេចទៅលើ សមត្ថភាពរបស់លោក A មានពិន្ទុសន្សំពីការទិញប្រើប្រាស់ ឬ លក់ផលិតផល របស់មនុស្ស ដែលនៅក្នុងក្រុមរបស់លោក A ខាងខ្សោយ 1,000 ពិន្ទុ ហើយខាងខ្លាំង 1,500 ពិន្ទុ លោក A នឹង មានដំណើរការ 1 សាយខល នោះគឺជាពិន្ទុសន្សំ រួមទាំងខាងខ្សោយនិងខាងខ្លាំងស្មើនឹង 2,500ពិន្ទុ លោក A នឹងទទួលបាន ប្រាក់រង្វាន់ស្មើនឹង 12.30 ដុល្លារសម្រាប់ការទទួលប្រាក់រង្វាន់ លើកក្រោយទៀតៗ លោក A មានពិន្ទុសន្សំពីការទិញប្រើប្រាស់ ឬលក់ផលិតផល 250 ពិន្ទុ ឡើងទៅក្នុងខែនីមួយៗ លោក A នឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់តាមប្រក្រតី។
ករណីទី 3 : លោក A ជាសមាជិកដែលមានគុណសម្បត្តិមានពិន្ទុសន្សំពីការទិញប្រើប្រាស់ឬ លក់ផលិតផលគ្រប់ 3,000 ពិន្ទុហើយបន្តមកទៀតលោក A មានការរក្សាពិន្ទុ 250 ពិន្ទ ក៏អាច ទទួលប្រាក់រង្វាន់ Cycle Bonus 12.30 ដុល្លារ ក្នុងមួយសាយខលបាន ចំណែកពិន្ទុដែលមិនអាច គណនាបាននឹងត្រូវលើកយកទៅគណនាក្នុងខែថ្មីបន្តទៀត។

បន្តមកទៀតលោក A បានបង្កើតរចនាសម្ព័នពីរក្រុម ឆ្វេង-ស្តាំ គឺលោកB និងលោក C លោក A បានបង្រៀនឲ្យយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ផលិតផលដល់លោក B ហើយលោកទៅ ណែនាំនិងបង្រៀនអំពីផលិតផលដល់លោកD ហើយនិងលោក E ដោយឲ្យក្នុងមួយនាក់មាន ពិន្ទុសន្សំពីការទិញប្រើប្រាស់ និងលក់ផលិតផលដែលមានពិន្ទុក្នុងមួយនាក់ប៉ុន្មានក៏បាន នៅលើសមត្ថភាព ពេលលោក A មានពិន្ទុសន្សំពីការទិញប្រើប្រាស់ និងលក់ផលិតផលរបស់ អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងក្រុមរបស់លោក A ខាងខ្សោយ 40,000 ពិន្ទុហើយខាងខ្លាំង 70,000 ពិន្ទុ លោក A មានការដំណើរការ 40 សាយខលដោយប្រើពិន្ទុខាងខ្សោយ 40,000 ពិន្ទុ នៅសល់ 0 ពិន្ទុ ហើយប្រើពិន្ទខាងខ្លាំង 60,000 ពិន្ទុនៅសល់ 10,000 ពិន្ទុ លោក A នឹងទទួលបានប្រាក់ រង្វាន់ស្មើនឹង 12.30 ដុល្លារគុណនិង 40 សាយខល ស្មើនឹង 494.11 ដុល្លារ ពិន្ទុដែលនៅសល់ទាំង សងខាងនឹងត្រូវលើកទៅរួមជាមួយពិន្ទុសន្សំពីការទិញប្រើប្រាស់ ឬលក់ផលិតផលដែលកើត ឡើងថ្មីដើម្បីគណនា Cycle Bonus ក្នុងវគ្គបន្តទៀត ដោយពិន្ទុសន្សំនៅសល់ទាំងអស់ទាំង សងខាងត្រូវមិនលើសពីម្ខាង 2,400,000 ពិន្ទុឡើយ។

5. ប្រាក់រង្វាន់សាយខលម៉ាច់ឆីង 3 ជាន់ (Generation Matching Bonus) 10% - 20% អាស្រ័យលើតំណែងនិងគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកធុរកិច្ចសឹកសេសម៉រ៍

មានន័យថា ប្រាក់រង្វាន់ដែលទូទាត់ដូចគ្នាជាមួយប្រាក់រង្វាន់ចំណុចទី 4 របស់អ្នកដែលជាម្ចាស់ខ្លួនណែនាំទទួលបានដល់ទៅ 3 ដំណាក់

ដូចជា គំរូដូចក្នុងរូប

លោក A ណែនា B លោក B ណែនាំ C ហើយលោក C ណែនាំ D ដូចច្នោះ B,C ហើយនិង D ជាសមាជិកជាន់ ទី 1(កូន) ជាន់ទី 2 (ចៅ) ហើយជាន់ទី 3 (ចៅទួត) របស់លោក A តាមលំដាប់ពេលលោក B ឬលោក C ឬលោក D មានពិន្ទុសន្សំពីការ ទិញប្រើប្រាស់ ឬលក់ផលិតផលរហូតដល់ B,C ឬ D មានប្រាក់ចំណូលតាមចំណុចទី 3 ដែលជាការទូទាត់ប្រាក់រង្វាន់តាមចំនួនសាយខល A នឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ម៉ាច់ឆីងជា % នៃការទូទាត់ប្រាក់រង្វាន់តាមចំនួនសាយខលរបស់ B,C ហើយនិង D។

លក្ខខណ្ឌ គុណសម្បត្តិ

Position DL (Direct Line) PV Weak side only Qualify PIN Elite Matching Bonus
Weak Strong 1st tier 2nd tier 3rd tier
Start business (Sup/Ex) - - - - - - 10% - -
1. Bronze 1:1 10,000 15,000 12,500 - - 15% - -
2. Silver 2:2 20,000 30,000 25,000 - - 20% - -
3. Gold 3:3 30,000 45,000 37,500 - - 20% 10% -
4. Platinum 1B:1B 60,000 90,000 75,000 2 times in 6 months - 20% 15% 5%
5. Pearl 1B:1B 100,000 150,000 125,000 2 times in 6 months - 20% 20% 10%
6. Ruby 1B:1B 150,000 225,000 187,000 2 times in 6 months - 20% 20% 10%
7. Sapphire 1B:1B 200,000 300,000 250,000 2 times in 6 months - 20% 20% 10%
8. Emerald 1B:1B 300,000 450,000 375,000 2 times in 6 months - 20% 20% 10%
9. Diamond 1P:1P 400,000 600,000 500,000 2 times in 6 months 6 times in 12 months 20% 20% 10%
10. Blue Diamond 2P:2P 800,000 1,200,000 1,000,000 2 times in 6 months 6 times in 12 months 20% 20% 10%
11. Black Diamond 3P:3P 1,500,000 2,250,000 1,875,000 2 times in 6 months 6 times in 12 months 20% 20% 10%
12. Crown Diamond 5P:3P 3,000,000 4,500,000 3,750,000 2 times in 6 months 6 times in 12 months 20% 20% 10%
13. Imperial Diamond 7P:3P 6,000,000 9,000,000 7,500,000 2 times in 6 months 6 times in 12 months 20% 20% 10%
14. Presidential Diamond 9P:3P 12,000,000 18,000,000 15,000,000 2 times in 6 months 6 times in 12 months 20% 20% 10%
15. Royal Diamond 11P:3P 20,000,000 30,000,000 25,000,000 2 times in 6 months 6 times in 12 months 20% 20% 10%

សម្គាល់
: B = Bronze, P = Platinum, រៀបចំ ឆ្វេង : ស្ដាំ
: តំណែង Crown Diamond ត្រូវមានយ៉ាងតិច 3P ឡើងទៅនៃខាងនីមួយៗនិងមានរួមទាំង 2 ខាង មិនតិចជាង 8P
: តំណែង Imperial Diamond ត្រូវមានយ៉ាងតិច 3P ឡើងទៅខាងនីមួយៗ និងមានរួមទាំង 2 ខាង មិនតិចជាង 10P
: តំណែង Presidential Diamond ត្រូវមានយ៉ាងតិច 3P ឡើងទៅនៃខាងនីមួយៗនិងមានរួមទាំង 2 ខាង មិនតិចជាង 12P
: តំណែង Royal Diamond ត្រូវមានយ៉ាងតិច 3P ឡើងទៅនៃខាងនីមួយៗ និងមានរួមទាំង 2 ខាង មិនតិចជាង 14P

ប្រាក់រង្វាន់នៃចំណុចនេះទូទាត់ជាប្រចាំខែ លទ្ធផលការងារចាប់ពីថ្ងៃទី1 ដល់ចុងខែ នឹងទូទាត់ប្រាក់នៅថ្ងៃទី 15 ក្នុងខែបន្ទាប់

ករណីទី 1: ទទួលប្រាក់រង្វាន់ម៉ាច់ឆីងជំនាន់កូន 10%

លោក A ជាសមាជិកដែលមានពិន្ទុសន្សំផ្ទាល់ខ្លួនពីការទិញប្រើប្រាស់ ឬលក់ផលិតផលរហូតគ្រប់ 750 ពិន្ទុហើយបានទៅណែនាំ និងចូលមកជាក្រុមការងារដោយ បង្រៀនឲ្យ B និង C យល់អំពីផលិតផលហើយនិងទៅណែនាំបន្តបាន B ជាសមាជិកដែលមានពិន្ទុផ្ទាល់ខ្លួនពីការទិញប្រើប្រាស់ ឬ លក់ផលិតផលស្មើនឹង 18.75 ដុល្លារ រីឯ A ទទួលម៉ាច់ឆីង 10% នៃប្រាក់ចំណូលរបស់ B ដូច្នោះ A នឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ស្មើនឹង 10% គុណជាមួយ 18.75 ដុល្លារ ស្មើនឹង 1.87 ដុល្លារ។
ករណីទី 2 : ទទួលប្រាក់រង្វាន់ម៉ាច់ឆីង 3 ជំនាន់កូន 20% ជំនាន់ចៅ 20% ហើយនិង ចៅទួត 10%

លោក A ដែលជាសមាជិកមានពិន្ទុសន្សំផ្ទាល់ខ្លួនពីការទិញទៅប្រើប្រាស់ ឬលក់ផលិតផលរហូតគ្រប់ 3,000 ពិន្ទហើយមានពិន្ទុក្រុមពីការទិញប្រើប្រាស់និង លក់ផលិតផលរបស់មនុស្សក្នុងក្រុមខាងខ្សោយ 20,000,000 ពិន្ទុ ហើយខាងខ្លាំង 30,000,000 ពិន្ទុតាមផែនការធុរកិច្ចដែលជាតំណែងខ្ពស់បំផុត

ដោយលោក A ចាប់ផ្តើមពីការសន្សំពិន្ទុទិញប្រើប្រាស់ ឬ លក់ផលិតផលបន្តមកបានបង្កើតក្រុមការងារពីរក្រុម ឆ្វេង - ស្តាំ គឺ លោក B និងលោក C លោក A បានបង្រៀនអំពីផលិតផលដល់លោក B ហើយលោក C ឲ្យទិញ ផលិតផលប្រើប្រាស់ ឬ លក់ផលិតផលរហូតដល់យល់អំពីប្រយោជន៍របស់ផលិតផលហើយបានបង្រៀនលោក B ឲ្យទៅណែនាំហើយបង្រៀនអំពីផលិតផលឲ្យលោក D លោក E ហើយឲ្យលោក C ទៅបង្រៀនហើយណែនាំឲ្យមានការទិញទៅប្រើប្រាស់ ឬ លក់ផលិតផល រហូតដល់ក្លាយទៅជាអង្គការទិញលក់ផលិតផលខ្នាតធំ ហើយមានការពង្រីកក្រុមការងារទិញទៅប្រើប្រាស់ ឬ លក់ផលិតផលចេញទៅជាបន្តបន្ទាប់រចនាសម្ព័នអង្គភាពដែលបង្ហាញនោះគឺ A ជាអ្នកចាប់ផ្តើម B និង C ជាជាន់ទី 1 ឬ ជំនាន់កូនរបស់ A បន្តមក D,E, F និង G ជាជាន់ទី 2 ឬ ជំនាន់ចៅរបស់ A បន្តមកពង្រីកដោយមាន H, I,J,K, L, M, N,O ជាជាន់ទី 3 ឬជំនាន់ចៅទួតហើយមានការពង្រីកបន្តទៅ P,Q, R, S មានន័យថាជាជំនាន់ទី 4 ឬជំនាន់ចៅលួត ដោយក្នុងមួយនាក់មានអង្គភាពដែលទិញប្រើប្រាស់ ឬលក់ផលិតផលនៅក្នុងវគ្គការគណនាពិន្ទសន្សំពីការទិញប្រើប្រាស់ឬលក់ផលិតផល ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងអង្គភាពរួមគ្នាមកជាពិន្ទុសន្សំរបស់អង្គភាពលោក A ហើយមានពិន្ទុខាងខ្សោយ 20,000,000 ពិន្ទុ ពិន្ទុខាងខ្លាំង 30,000,000 ពិន្ទុ តាម ឧទាហរណ៍ ដែលលោក A នឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ម៉ាច់ឆីង 3 ជាន់ក្នុងអត្រា 20%, 20%,និង 10% របស់ Cycle Bonus របស់ជាន់ទី 1, 2 និង 3 តាមលំដាប់ដោយបង្ហាញអំពីការគណនាប្រាក់រង្វាន់ម៉ាច់ឆីងដោយគ្រប់ស្ថានភាពគឺយកតាម A ជាគោលដូចតទៅនេះ។
Name Tier A Side A Weak side Strong side Cal Round Actual Round Spent strong point Cycle Bonus Matching % PV to Calculate Amount
B 1 Weak 8,000,000 12,000,000 5,333 1,600 3,600,000 1,152,000 20% 6,000,000 230,400
C 1 Strong 12,000,000 18,000,000 8,000 1,600 3,600,000 1,152,000 20% 6,000,000 230,400
D 2 Weak 4,500,000 7,500,000 3,000 1,600 3,600,000 1,152,000 20% 6,000,000 230,400
E 2 Weak 3,500,000 4,500,000 2,333 1,600 3,600,000 1,152,000 20% 6,000,000 230,400
F 2 Strong 5,000,000 7,000,000 3,333 1,600 3,600,000 1,152,000 20% 6,000,000 230,400
G 2 Strong 8,000,000 10,000,000 5,333 1,600 3,600,000 1,152,000 20% 6,000,000 230,400
H 3 Weak 3,000,000 4,500,000 2,000 1,600 3,600,000 1,152,000 10% 6,000,000 1,152,000
I 3 Weak 2,000,000 2,500,000 1,333 1,111 2,499,750 799,920 10% 4,166,250 79,992
J 3 Weak 1,500,000 2,000,000 1,000 888 1,998,000 639,360 10% 3,330,000 63,936
K 3 Weak 2,000,000 2,500,000 1,333 1,111 2,499,750 799,920 10% 4,166,250 79,992
L 3 Strong 2,000,000 3,000,000 1,333 1,333 2,499,750 959,760 10% 4,998,750 95,976
M 3 Strong 3,000,000 4,000,000 2,000 1,600 3,600,000 1,152,000 10% 6,000,000 1,152,000
N 3 Strong 3,500,000 4,500,000 2,333 1,600 3,600,000 1,152,000 10% 6,000,000 1,152,000
O 3 Strong 4,000,000 6,000,000 2,667 1,600 3,600,000 1,152,000 10% 6,000,000 1,152,000
รวม 2,163,096

ករណីតួយ៉ាងលោក A នឹងទទួលបានភាគលាភម៉ាច់ឆីងដូចនេះ

 1. ម៉ាច់ឆីងជាន់ទី 1 (កូន) 20% រាប់ពីថ្ងៃដែលបានចាយប្រាក់ពីចំនួនវគ្គរបស់លោក B ដែលស្មើនឹង 20% គុណជាមួយ 33,882.35 ដុល្លារ ស្មើនិង 6,776.47 ដុល្លារ ហើយទទួលម៉ាច់ឆីងពី C ទៀត 6,776.47 ដុល្លារ សរុបទទួលម៉ាច់ឆីងជំនាន់កូនស្មើនឹង 13,552.94 ដុល្លារ
 2. ម៉ាច់ឆីងជាន់ទី 2 (ចៅ) 20% ពីប្រាក់ចំណូលចំនួនវគ្គរបស់លោក D ដែលស្មើនិង 20% គុណជាមួយ 33,882.35 ដុល្លារ ស្មើនិង 6,776.47 ដុល្លារ ហើយពីលោក E,F,G ទៀត ម្នាក់ 6,776.47 ដុល្លារ រួមម៉ាច់ឆីងជំនាន់ចៅ ស្មើនិង 27,105.88 ដុល្លារ។
 3. ម៉ាច់ឆិងជាន់ទី 3 (ចៅទួត) 10% ពីប្រាក់ចំណូលចំនួនវគ្គរបស់លោក H ស្មើនឹង 10% គុណនិង 33,882.35 ដុល្លារ ស្មើនិង 33,882.35 ដុល្លារ ទទួលសរុបពីលោក I ស្មើនិង 2,352.70 ពីលោក J ស្មើនិង 1,880.47 ដុល្លារ ពីលោក K ស្មើនឹង 2,352.70 ដុល្លារ ពីលោក L ស្មើនិង 2,822.82 ដុល្លារ ពីលោក M,N ហើយនិង O ក្នុងមួយនាក់ 3,388.23 ដុល្លារ រួមម៉ាច់ឆីងជំនាន់ចៅទួតស្មើនឹង 22,961.64 ដុល្លារ។

រួមម៉ាច់ឆីងដែលលោក A បានទទួលទាំងអស់ស្មើនឹង 72059.26 ដុល្លារ

6. ប្រាក់រង្វាន់ភាពជាអ្នកដឹកនាំ (One Time Leadership Bonus) ទូទាត់តាមតំណែង និងគុណសម្បត្តិ

មានន័យថា ជាប្រាក់រង្វាន់ដែលចាយឲ្យតែមួយដង សម្រាប់សមាជិកដែលមានការបង្កើតអង្គភាពទិញប្រើប្រាស់ ឬលក់ផលិតផលខ្នាតធំ ដោយចាយថ្នាក់ដឹកនាំដែល នៅក្នុងតំណែងកម្រិតទី 9-15 តាមគម្រោងទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុន

លក្ខខណ្ឌ / គុណសម្បត្តិ

 1. ពេលសមាជិកសន្សំពិន្ទុពីការទិញទៅប្រើប្រាស់ ឬលក់ផលិតផល រហូតដល់មានតំណែងតាមដែលបានកំណត់ 2 ដងក្នុងរយៈពេល 6 ខែ
 2. សិទ្ធិទទួលបាន One Time Bonus ពេលអ្នកធុរកិច្ចសឹកសេសម៉រ៍រក្សាតំណែងថ្មី 6 ដងក្នុងរយៈពេល 12 ខែ និងមានគុណសម្បត្តិ “Elite” ដោយគុណសម្បត្តិ “Elite” មានន័យថា តំណែង Diamond និងតំណែងដែលខ្ពស់ជាងឡើងទៅត្រូវធ្វើគុណសម្បត្តិរក្សាតំណែងនោះ 6 ដង ក្នុងរយៈពេល 12 ខែណាមួយ នឹងហៅឈ្មោះតំណែងដែលមានពាក្យថា Elite ចុងក្រោយ ដូចជា Diamond Elite ជាដើម ទាំងនេះបើរក្សាគុណសម្បត្តិជាប់គ្នា 12 ខែ ក្នុងរយៈពេល 12 ខែណាមួយខាងក្រុមហ៊ុននឹងតែងតាំងជាតំណែងកិត្តិយសភ្ជាប់ពីក្រោយពាក្យថា “Diamond Grand Elite”
 3. ការទទួល One Time Bonus អ្នកធុរកិច្ចសឹកសេសម៉រ៍ត្រូវមានគុណសម្បត្តិទៅតាមដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់ដោយត្រូវទូទាត់ប្រាក់រង្វាន់ក្នុងថ្ងៃទី 15 នៃខែ បន្ទាប់ពីខែដែលធ្វើគុណសម្បត្តិគ្រប់រួចរាល់។
 4. ការចាយ One Time Bonus ជាការចាយរៀងតាមលំដាប់ភាពជោគជ័យ មិនមែនការទូទាត់រួមគ្រប់តំណែងនោះគឺសូម្បីជាសមាជិកមានតំណែងគុណសម្បត្តិក្នុង រង្វាន់កម្រិតខ្ពស់ លំដាប់ដំបូងតែនឹងទទួលបានរង្វាន់ក្នុងកម្រិតដំបូងជាមុនសិន។
 5. ជាប្រាក់រង្វាន់ដែលជាកម្រិតដំបូងក្នុងការមានគុណសម្បត្តិហើយទូទាត់ត្រឹមតែមួយដង ។

តារាងបង្ហាញតំណែង PV និងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ទទួល One Time Bonus

Position DL (Direct Line) PV Weak side only Qualify PIN
(Sup/Ex)
Elite One Time Bonus
Weak Strong
Start business (Sup/Ex) - - - - - - -
1. Bronze 1:1 10,000 15,000 12,500 - - -
2. Silver 2:2 20,000 30,000 25,000 - - -
3. Gold 3:3 30,000 45,000 37,500 - - -
4. Platinum 1B:1B 60,000 90,000 75,000 2 times in 6 months - -
5. Pearl 1B:1B 100,000 150,000 125,000 2 times in 6 months - -
6. Ruby 1B:1B 150,000 225,000 187,000 2 times in 6 months - -
7. Sapphire 1B:1B 200,000 300,000 250,000 2 times in 6 months - -
8. Emerald 1B:1B 300,000 450,000 375,000 2 times in 6 months - -
9. Diamond 1P:1P 400,000 600,000 500,000 2 times in 6 months 6 times in 12 months 200,000
10. Blue Diamond 2P:2P 800,000 1,200,000 1,000,000 2 times in 6 months 6 times in 12 months 300,000
11. Black Diamond 3P:3P 1,500,000 2,250,000 1,875,000 2 times in 6 months 6 times in 12 months 600,000
12. Crown Diamond 5P:3P 3,000,000 4,500,000 3,750,000 2 times in 6 months 6 times in 12 months 1,200,000
13. Imperial Diamond 7P:3P 6,000,000 9,000,000 7,500,000 2 times in 6 months 6 times in 12 months 2,400,000
14. Presidential Diamond 9P:3P 12,000,000 18,000,000 15,000,000 2 times in 6 months 6 times in 12 months 5,000,000
15. Royal Diamond 11P:3P 20,000,000 30,000,000 25,000,000 2 times in 6 months 6 times in 12 months 10,000,000
ឧទាហរណ៍ : ករណី A ជា Diamond

ពេលលោក A មានពិន្ទសន្សំផ្ទាល់ខ្លួនពីការទិញប្រើប្រាស់ ឬ លក់ផលិតផលគ្រប់ 750 PV ឡើងទៅ មានពិន្ទុពីការណែនាំឲ្យក្រុមការងារមានការទិញប្រើប្រាស់ផលិតផលរហូតមានពិន្ទុ ខាងខ្សោយ 400,000 ពិន្ទ ហើយខាងខ្លាំង 600,000 ពិន្ទុក្នុងពេលនោះដែរលោក B នៅក្នុងក្រុមការងាររបស់លោក A មានពិន្ទុពីការទិញប្រើប្រាស់ឬលក់ ផលិតផលខាងខ្សោយ 60,000 ពិន្ទុ ហើយខាងខ្លាំង 90,000 ពិន្ទុ លោក B នឹងបានតំណែង Platinum និងលោក C ក៏ជាក្រុមការងារម្ខាងទៀតរបស់លោក A ដែលបានតំណែង Platinum ដូចគ្នា ប្រសិនបើលោក A មានគុណសម្បត្តិ ដូចដែលបានពោលខាងដើម 2 ដងក្នុងរយៈពេល 6ខែ ហើយលោក A នឹងទទួលបានតំណែងជា Diamond និងបើលោក A ធ្វើគុណសម្បត្តិនៃតំណែងនេះ 6 ដងក្នុង 12 ខែណាមួយ នឹងទទួលបានតំណែង Diamond Elite ហើយទទួលបាន One Time Bonus 4411.76 ដុល្លារ ករណីជា Elite លើកដំបូង ក្រុមហ៊ុននឹងទូទាត់ត្រឹមតែម្ដងគត់សម្រាប់ការធ្វើគុណសម្បត្តិនេះ

សរុបលក្ខខណ្ឌគោលៗ ក្នុងការគណនាប្រាក់ចំណូលពីធុរកិច្ច

 1. អ្នកធុរកិច្ចសឹកសេសម៉រ៍ដែលមានតំណែងក្នុងធុរកិច្ចកម្រិត Supervisor ឬ Executive តែប៉ុណ្ណោះ ទើបមានសិទ្ធិបានការគណនានឹងទូទាត់ប្រាក់ចំណូលតាមគម្រោងធុរកិច្ចសាយខលម៉ាច់ឆីង ការជាអ្នកធុរកិច្ចសឹកសេសម៉រ៍កម្រិត Supervisor និង Executive មានន័យថាការដែលមានពិន្ទុសន្សំផ្ទាល់ខ្លួនគ្រប់ 750 ពិន្ទុ និង 3,000 ពិន្ទុតាមលំដាប់ ។
 2. អ្នកធុរកិច្ចសឹកសេសម៉រ៍ត្រូវមានគុណសម្បត្តិដោយការមានពិន្ទុសន្សំផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងតិច 250ពិន្ទុ ទើបទទួលបានការគណនានិងទូទាត់ប្រាក់ចំណូលរីឯផ្នែករបស់ប្រាក់រង្វាន់ រង្វាន់ណែនាំ រង្វាន់អភិវឌ្ឍក្រុមការងារ ប្រាក់រង្វាន់ទូទាត់បែបសាយខល ប្រាក់រង្វាន់ម៉ាច់ឆីង និងប្រាក់រង្វាន់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់
 3. អ្នកធុរកិច្ចសឹកសេសម៉រ៍ដែលមានពិន្ទផ្ទាល់ខ្លួនមិនដល់ 250 ពិន្ទុក្នុងមួយខែ នឹងមិនបានទទួលពិន្ទុដែលនៅសល់ទៅខែក្រោយឡើយ
 4. ប្រាក់រង្វាន់តាមវគ្គទូទាត់ខ្ពស់បំផុតមិនលើស 1,600 វគ្គ ឬ 1,152,000 បាតក្នុងមួយខែហើយពិន្ទុទាំងសងខាងដោយសន្សំមិនលើស 2,400,000 ពិន្ទក្នុងមួយខាង
 5. ប្រាក់រង្វាន់ណែនាំទូទាត់តាមវគ្គ នឹងគណនាហើយបង្ហាញលទ្ធផលរាល់ថ្ងៃ ហើយនឹងទូទាត់ឲ្យក្នុងមួយខែពីដង លទ្ធផលការងារចាប់ពីថ្ងៃទី 1-15 នៃខែ និងទូទាត់ប្រាក់រង្វាន់នៅចុងខែក្នុងខែជាមួយគ្នាដែរ ហើយការធ្វើការពីថ្ងៃទី 16 ដល់ចុងខែនឹងទូទាត់ក្នុងថ្ងៃទី 15 ខែបន្តមកទៀត
 6. ប្រាក់រង្វាន់ការអភិវឌ្ឍក្រុមការងារទូទាត់ពីចំនួនវគ្គនិងទូទាត់ប្រាក់រង្វាន់តែមួយដងសម្រាប់មេដឹកនាំនឹងទូទាត់ក្នុងមួយខែតែមួយដងក្នុងថ្ងៃទី 15 នៃខែបន្ទាប់ ។
 7. ប្រសិនបើថ្ងៃផ្ទេរប្រាក់ចូលក្នុងគណនីធនាគារត្រូវនឹងថ្ងៃឈប់សម្រាក់ ឬកម្មវិធីបុណ្យ ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ឲ្យបានកាន់តែលឿន
 8. ក្រុមហ៊ុននឹងគិតថ្លៃសេវាក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ចំណូលរបស់សមាជិកអ្នកធុរកិច្ចសឹកសេសម៉រ៍ហើយបើចំនួនប្រាក់ចំណូលទាបជាង 300 បាតក្រុមហ៊ុននឹងរងចាំរហូតមានប្រាក់ចំណូលគ្រប់តាមលក្ខខណ្ឌទើបដំណើរការផ្ទេរប្រាក់ចូលគណនីធនាគាររបស់អ្នកធុរកិច្ចសឹកសេសម៉រ៍ ។

តំណែងធុរកិច្ចរបស់អ្នកធុរកិច្ច សឹកសេសម៉រ៍មាន 15 តំណែង

Position DL (Direct Line) PV Weak side only Qualify PIN
(Sup/Ex)
Elite
Weak Strong
Start business (Sup/Ex) - - - - - -
1. Bronze 1:1 10,000 15,000 12,500 - -
2. Silver 2:2 20,000 30,000 25,000 - -
3. Gold 3:3 30,000 45,000 37,500 - -
4. Platinum 1B:1B 60,000 90,000 75,000 2 times in 6 months -
5. Pearl 1B:1B 100,000 150,000 125,000 2 times in 6 months -
6. Ruby 1B:1B 150,000 225,000 187,000 2 times in 6 months -
7. Sapphire 1B:1B 200,000 300,000 250,000 2 times in 6 months -
8. Emerald 1B:1B 300,000 450,000 375,000 2 times in 6 months -
9. Diamond 1P:1P 400,000 600,000 500,000 2 times in 6 months 6 times in 12 months
10. Blue Diamond 2P:2P 800,000 1,200,000 1,000,000 2 times in 6 months 6 times in 12 months
11. Black Diamond 3P:3P 1,500,000 2,250,000 1,875,000 2 times in 6 months 6 times in 12 months
12. Crown Diamond 5P:3P 3,000,000 4,500,000 3,750,000 2 times in 6 months 6 times in 12 months
13. Imperial Diamond 7P:3P 6,000,000 9,000,000 7,500,000 2 times in 6 months 6 times in 12 months
14. Presidential Diamond 9P:3P 12,000,000 18,000,000 15,000,000 2 times in 6 months 6 times in 12 months
15. Royal Diamond 11P:3P 20,000,000 30,000,000 25,000,000 2 times in 6 months 6 times in 12 months

សម្គាល់
: តំណែង Crown Diamond ត្រូវមានយ៉ាងតិច 3P ឡើងទៅនៃខាងនីមួយៗ និងមានរួមទាំង 2 ខាង មិនតិចជាង 8P
: តំណែង Imperial Diamond ត្រូវមានយ៉ាងតិច 3P ឡើងទៅខាងនីមួយៗ និងមានរួមទាំង 2 ខាង មិនតិចជាង 10P
: តំណែង Presidential Diamond ត្រូវមានយ៉ាងតិច 3P ឡើងទៅនៃខាងនីមួយៗនិងមានរួមទាំង 2 ខាង មិនតិចជាង 12P
: តំណែង Royal Diamond ត្រូវមានយ៉ាងតិច 3P ឡើងទៅនៃខាងនីមួយៗ និងមានរួមទាំង 2 ខាង មិនតិចជាង 14P