ការទទួលទំនិញនិងការរៀបចំដាក់ផ្ញើរទំនិញ

Pick up and Delivery


អ្នកធុរកិច្ចសឹកសេសម៉រ៍អាចមកទទួលទំនិញដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅទីស្នាក់ការធំ ឬនៅសាខាទូទាំងប្រទេសដែលបានធ្វើការបញ្ជាទិញ ឬទីកន្លែងដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងការបញ្ជាទិញតាមបណ្ដាញអនឡាញថាត្រូវទៅទទួលទំនិញនៅសាខាណា

មិនថាបញ្ជាទិញផលិតផលតាមរយៈណា ត្រូវតែទាក់ទងដើម្បីទទួលបានផលិតផលក្នុងរយៈពេល 45 ថ្ងៃ រាប់ពីថ្ងៃដែលបានបញ្ជា​ទិញ

ក្រុមហ៊ុននឹងប្រគល់ផលិតផលទៅឱ្យអ្នកធុរកិច្ចសឹកសេសម៉រ៍ យោងតាមឈ្មោះនិងអាស័យដ្ឋានដែលបានផ្តល់ជូនក្នុងទំរង់ពាក្យស្នើរសុំ ឬទទួលបាន បានកត់ត្រានៅក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើអ្នកចង់កែប្ដូរទីតាំងដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក អ្នកធុរកិច្ចសឹកសេសម៉រ៍ត្រូវ Log in ចូលប្រព័ន្ធដោយ Member ID និង Password របស់ខ្លួនឯង ដើម្បីកែសម្រួលអាសយដ្ឋានសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនឲ្យបានមុនពេលធ្វើការបញ្ជាទិញ ផលិតផលនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានដែលត្រូវបានបញ្ជូនសម្រាប់ការកែតែប៉ុណ្ណោះ

ការផ្ដល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនក្រុមហ៊ុន ផ្ដល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនរាល់ថ្ងៃធ្វើការ ថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ (លើកលែងថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្សេងៗ)

ពេលវេលា ភ្នំពេញ បណ្តាខេត្ត
បញ្ជាទិញមុនម៉ោង 12.00 1 ថ្ងៃ 1-2 ថ្ងៃធ្វើការ
បញ្ជាទិញក្រោយម៉ោង 12.00 1-2 ថ្ងៃ 2-3 ថ្ងៃធ្វើការ

សម្គាល់ :

  1. តាមបណ្ដាខេត្តខ្លះក្រុមហ៊ុននឹងដឹកជញ្ជូននៅក្នុង 3 ថ្ងៃ (មិនរួមនឹងថ្ងៃទិញផលិតផល)
  2. ព័ត៌មានលម្អិតនៃការដឹកជញ្ជូនអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរបើចាំបាច់ដែលត្រូវផ្ដល់ដំណឹងឲ្យបានជ្រាបជាមុន
  3. ប្រសិនបើផលិតផលមិនត្រូវបានទទួលក្នុងរយៈពេល 3 ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃនៃការបញ្ជាទិញ សូមជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនបន្តការត្រួតពិនិត្យ

ថ្លៃសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនផលិតផល

  1. ចំពោះសមាជិកដែលបានទិញផលិតផលចាប់ពី 10,000 ពិន្ទុឡើងទៅក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មដឹងជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ
  2. បើសមាជិកទិញផលិតផល​មិនគ្រប់ ឬ ក្រោម 10,000 ពិន្ទុនោះសមាជិកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវថ្លៃចំណាយលើសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដោយខ្លួនឯង។ ករណីដែលទម្ងន់តិចជាង ៥ គីឡូក្រាមប្រព័ន្ធនឹងគណនាថ្លៃដឹកជញ្ជូន 2.5 ដុល្លារ សម្រាប់ទម្ងន់ដែលលើស នឹងគិតថ្លៃសេវា 1.25 ដុល្លារ/គីឡូក្រាម និងសេសនៃគីឡូក្រាម គិតជា 1 គិឡូក្រាម